.

Vedtægter


§ 1.  Foreningens navn er:
DEN SELVEJENDE INSTITUTION RØDVIG SKIBSMOTORMUSEUM.
Institutionens hjemsted er Stevns Kommune.


 § 2.  Institutionens formål er at drive museum for skibsmotorer og i forbindelse hermed at vedligeholde og udvide den samling af ældre skibsmotorer, som Institutionen råder over.
Formålet kan udvides til at omfatte beslægtede områder, som har tilknytning til fiskeri og søfart.


 § 3.  Museet drives i egne lokaler på adressen: Havnevej 7, 4673 Rødvig.


 § 4.  Bestyrelsen.
Institutionen ledes af en bestyrelse på 5 til 7 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand og kasserer. Kasserer kan vælges uden for bestyrelsen.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede, og heriblandt formand eller næstformand.
Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i dennes forfald, næstformandens stemme afgørende.
Formanden skal indkalde til bestyrelsesmøde med mindst 3 dages og højest 14 dages varsel, når et medlem af bestyrelsen begære det.
I øvrigt fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden.


 § 5.  Institutionens regnskab følger kalenderåret.
Regnskabet skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, som vælges af Generalforsamlingen.
Årsregnskabet skal foreligge færdigrevideret senest 1. april.


 § 6.  Institutionen tegnes af 3 medlemmer af bestyrelsen, her iblandt af formanden, eller Næstformanden. Bestyrelsen kan give formanden og næstformanden skriftlig fuldmagt til at tegne institutionen i konkrete sager.


 § 7.  Bestyrelsen varetager i øvrigt institutionens daglige ledelse, ansætter nødvendig medhjælp til drift af museet, træffer bestemmelser om entreindtægter og ansøger i givet fald om offentlig tilskud til museets drift.
Bestyrelsen kan kun sælge og pantsætte fast ejendom, såfremt dette er besluttet på en
generalforsamling, eventuelt i form af en konkret bemyndigelse til bestyrelsen.


 § 8.  Generalforsamling.
Institutionens øverste myndighed er generalforsamlingen, der holdes én gang årlig i april måned. Indkaldelse til generalforsamling skal ske ved annoncering med mindst 14 dages varsel i et lokalt blad eller dagblad, eller pr. brev. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden med kort angivelse af de spørgsmål, som kommer til behandling.

                      På generalforsamlingen skal følgende punkter behandles:

                      1. Valg af dirigent.
                      2. Beretning fra bestyrelsen.
                      3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab.
                      4. Fastsættelse af kontingent for aktive og passive medlemmer.
                      5. Indkomne forslag.
                      6. Valg bestyrelse og 2 suppleanter.
                      7. Valg af revisor og bilags kontrollant.
                      8. Eventuelt.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftlig indleveret til formanden senest 6 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. I lige årstal skal afgå 2 eller 4 medlemmer, I ulige årstal afgår 3 medlemmer. Suppleanter vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Stemmeberettige på generalforsamlingen er de, der året forud, har betalt det for Aktive Medlemmer, fastsatte kontingent.
Alle beslutninger på generalforsamlingen sker ved almindelig stemmeflertal.
Skriftlig afstemning skal anvendes, hvis 5 af de tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer kræver det.
Det på generalforsamlingen fastsatte kontingent opkræves i maj måned, senest rettidig betaling er 30. juni samme år.
Alle aktive og passive medlemmer har ret til at være til stede på generalforsamlingen.
Som aktive medlemmer kan kun optages fysiske personer.
Der kan stemmes ved fuldmagt, pr. brev eller et andet aktiv medlem kan medbringe fuldmagten. Kun én fuldmagt pr. fremmødte medlem.


 § 9.  Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling holdes når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenlig, eller når mindst halvdelen af foreningens aktive medlemmer fremsætter ønske om det.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal foretages med samme varsel og på samme måde, som til ordinær generalforsamling.
Såfremt indkaldelsen sker efter ønske fra medlemmerne, skal disse samtidig med begæringen herom, meddele hvilke punkter, der ønskes behandlet.


 § 10.  Vedtægtsændring og opløsning.
Institutionens vedtægter kan kun ændres på en generalforsamling, såfremt et flertal af bestyrelsen foreslår det. I øvrigt kræves kun almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte aktive medlemmer.


 § 11.  Institutionens opløsning kan vedtages på den i § 10 angivne måde, men derudover kræves godkendelse fra Stevns Kommunalbestyrelse. Ved opløsning er det Kommunalbestyrelsen, der træffer afgørelse om hvorledes, der skal forholdes med Institutionens formue.
Så vidt muligt skal formuen anvendes på en måde, der kommer museumssamlingen til gavn, ligesom det skal undersøges, om samlingen kan fortsætte som en separat afdeling af Østsjællands Museum eller på anden vis indgå under Østsjællands Museum.


 § 12.  Vedtagne beslutninger.
Der skrives referat af de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager af et af generalforsamlingen valgt medlem. Referatet underskrives af dirigenten og de på generalforsamlingen tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.


 § 13.  Således vedtaget ved stiftelsen den 2. juni 1987. - Ændret på generalforsamlingen den 27. april 1996, den 25. april 1998, den 24. april 1999 og den 16. april 2011
.

Åbningstider

Fredag, lørdag, søndag:

10.30 - 16.00


Onsdag
:

18.00 - 21.00


Ønskes besøg udenfor de nævnte åbningstider, ring:

+45 40 32 75 03

-

Læs hvad andre synes om museet:

Google anmeldelser

Powered by CMSimple_XH | Template: ge-webdesign.de | test (X)html | test css | Login